Souk Eye

Gorillaz - Souk Eye (Visualiser)
Souk Eye
Gorillaz - Souk Eye (Live Lyrics)
Gorillaz - Souk Eye (fan animatic)
Gorillaz - Souk Eye (Lyrics) studio ver.
Gorillaz, Rhinestone Eyes storyboard film